การใช้ Aksorn On-Learn เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์

เพียงสมัครเป็นสมาชิก "Aksorn One Account" พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับครู
 
สื่อดิจิทัลกับการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
การใช้ Aksorn On-Learn Platform และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือ (ZOOM และ Google Meet)
ในการจัดการเรียนรู้
รีวิว Aksorn On-Learn สื่อดิจิทัล วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
 
รีวิว Aksorn On-Learn สื่อดิจิทัล วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา
รีวิว Aksorn On-Learn สื่อดิจิทัล วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
 
รีวิว Aksorn On-Learn สื่อดิจิทัล วิชาวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นประถมศึกษา
รีวิว Aksorn On-Learn สื่อดิจิทัล วิชาสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นประถมศึกษา
 
รีวิว Aksorn On-Learn สื่อดิจิทัล รวมกลุ่มสาระรองฯ ระดับชั้นประถมศึกษา
รีวิว Aksorn On-Learn สื่อดิจิทัล วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
 
รีวิว Aksorn On-Learn สื่อดิจิทัล วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
รีวิว Aksorn On-Learn สื่อดิจิทัล วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
 
รีวิว Aksorn On-Learn สื่อดิจิทัล วิชาวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
รีวิว Aksorn On-Learn สื่อดิจิทัล วิชาสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
 
รีวิว Aksorn On-Learn สื่อดิจิทัล รวมกลุ่มสาระรองฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

สำหรับครู

เครื่องมือสนับสนุนการสอนของครูผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม
  • ให้ครูสามารถเตรียมการสอนได้เลยทันที
  • ครอบคลุมกลุ่มสาระหลัก เนื้อหาการเรียนรู้ตรงตามตัวชี้วัด
  • สอดคล้องตามแผนการจัดการเรียนรู้ของอักษร สามารถใช้ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ของอักษรได้เลย
  • กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ใช้คำถามเพื่อท้าทายการคิดวิเคราะห์ อธิบายอย่างเป็นชั้นเป็นตอน
  • ใช้สื่อประกอบการบรรยายที่หลากหลาย สร้างความน่าสนใจ คุณครูสามารถใช้คำถามและแบบฝึกหัดจากคลิปเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้
เรียนสนุก เข้าใจง่าย เด็ก ๆ ได้ความรู้ จำลองบรรยากาศภายในชั้นเรียนได้อย่างง่ายดาย
ลงทะเบียนทันที

สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Online ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาในยุค Digital Disruption
  • เรียนสนุก เข้าใจง่าย ได้ความรู้
  • สามารถศึกษา พัฒนา และทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง
  • มาในรูปแบบ Clip VDO และ e-book ผู้เรียนเรียนรู้ง่ายทำให้เข้าใจอย่างเป็นขั้นตอน
  • เรียนรู้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดจำนวน
  • สามารถเรียนรู้ผ่าน Online ได้ทุก Device
เรียนสนุก เข้าใจง่าย เด็ก ๆ ได้ความรู้ และเลือกทบทวนบทเรียนได้ตามต้องการ
ลงทะเบียนทันที